عضویت در FelezArt.com به منزله پذیرش قوانین و شرایط فروشگاه بوده و کلیه ی اطلاعات ثبتی از سوی شما مانند آدرس ، تلفن تماس ، کد ملی و ... قطعی و حقیقی تلقی شده و مسئولیت هرگونه تناقض در آن بعده کاربر می باشد .